καλησπΞ*ρα ,
Ξ*χω Ρνα video philips vr305 στο οποίο ΞΏΞΉ ιμάντΡς ΞΊΞ±ΞΉ το pinch roller ΞΈΞ*λουν αντικατάσταση . ΞŸΟ„Ξ±Ξ½ Ο€Ξ�Ξ³Ξ± Ξ½Ξ± αγοράσω ιμάντΡς + pinch roller στα ΞΌΞ±Ξ³Ξ±ΞΆΞΉΞ¬ που γνώρι΢α(πολλά Ρχουν κλΡίσΡι στην Ξ±ΞΈΞ�Ξ½Ξ±) ΞΌΞΏΟ… Ρίπαν οτι τα Ξ*χουν πΡτάξΡι λόγο Ο€Ξ±Ξ»Ξ±ΞΉΟŒΟ„Ξ·Ο„Ξ±Ο‚ Ξ� οτι δΡν Ξ*χουν ΞΊΞ±ΞΈΟŒΞ»ΞΏΟ…. Ο€Ξ±Ξ»ΞΉΟŒΟ„Ξ΅ΟΞ± πριν το 2015 Ξ*βρισκΡς ανΡτα ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ 2-3 σΡτ το πολύ ΡκανΡς την δουλΡιά σου. γνωρί΢Ρται κάποιο κατάστημα που Ξ½Ξ± Ξ*χΡι ακόμα ?
Ξ΅Ο…Ο‡Ξ±ΟΞΉΟƒΟ„ΟŽ ολους Ξ³ΞΉΞ± τις απαντΞ�σΡις σας