Μπορεί σε κάποια κατανάλωση π.χ ψυγείο η αποροφητήρας να έχει συνδεθεί μέσα στην πρίζα η φάση με τη γείωση και όχι η φάση με τον ουδέτερο οπότε αυτομάτως ο ρελές προστασίας πέφτει.Μπορεί το πρόβλημα να λύνεται με έναν πιο προσεκτικό έλεγχο στις πρίζες.